Recent Results

Nixa 4 -Ozark 2: Goals – Hunter Daniels – 3, Brady Harrison 1. Assists – Tanner Palmer – 1, Ethan Pellegren – 1, Nathan Hirsch – 1.

Nixa 1- Smith-Cotton 3: Goals – Tanner Powley -1, Assist – Brandon Fox – 1

Nixa 1- Monett 2: Goal – Hunter Daniels – 1, Assist – Jacob Voi – 1,

Nixa 1- Jefferson City 2: Goal – Own, Assist – Hunter Daniels – 1

Nixa 4- Willard 3: Goals – Ethan Pellegren – 3, Brady Harrison – 1, Assists – Hunter Daniels – 2